HAS PERDUT ELS TEUS DETALLS?

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l 'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil Foxen EDIFICI S.L.., CIF: B-62943089, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 34876, Foli 0178, Fulla N 2893, Inscripció 1. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol · licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.hotelkursaalcalafell.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Foxen EDIFICI S.L.., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Foxen EDIFICI S.L.. o a tercers.

Foxen EDIFICI S.L.. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il · lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de Foxen EDIFICI S.L..

Amb els límits establerts a la llei, Foxen EDIFICI S.L.. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Foxen EDIFICI S.L.. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de Foxen EDIFICI S.L.. poden contenir enllaços (Enllaços) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Foxen EDIFICI S.L.. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Foxen EDIFICI S.L..

Així mateix, per accedir als serveis que Foxen EDIFICI S.L.. ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Foxen EDIFICI S.L.., amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a Rambla de Catalunya 55 - 08007 Barcelonal, o bé, enviar un correu electrònic a marketing@hotelgrums.com

PROPIETAT INTEL · LECTUAL

Els continguts subministrats per Foxen EDIFICI S.L.. estan subjectes als drets de propietat intel · lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Foxen EDIFICI S.L.. o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, Foxen EDIFICI S.L.. no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant Foxen EDIFICI S.L.. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel · lectual s'estén, a més del contingut inclòs a Foxen EDIFICI S.L.., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

Foxen EDIFICI S.L.. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, Foxen EDIFICI S.L.. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s'ha de confiar en ella com si ho fos. Foxen EDIFICI S.L.. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d 'aquesta web.

Foxen EDIFICI S.L.. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel · lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Foxen S.L. EDIFICI., les seves sucursals i / o centres de treball, seus directors i / o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, pel que procedeixen, directament o indirectament, l'ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

Foxen EDIFICI S.L.. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("Enllaços") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l'usuari. Foxen EDIFICI S.L.. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Foxen EDIFICI S.L.. com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Foxen EDIFICI S.L.. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL

Aquesta web és propietat de Foxen EDIFICI S.L.. Els drets de Propietat Intel · lectual id 'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("Hipervincles") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de Foxen EDIFICI S.L.., són propietat exclusiva d'aquesta, llevat que s'especifiqui expressament altra Cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Foxen EDIFICI S.L.., per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel · lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Foxen EDIFICI S.L.. l'ús que l'usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la información, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Foxen EDIFICI S.L..

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

PUJAR